Tháng Sáu 8, 2023

Cho tam giác ABC đều và có độ dài một đường trung bình là \(3cm\). Ta tính được chu vi tam giác ABC là

Cho tam giác ABC đều và có độ dài một đường trung bình là \(3cm\). Ta tính được chu vi tam giác ABC là

A. \(36cm\)

B. \(9cm\)

C. \(12cm\)

D. \(18cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý 2 đường trung bình của tam giác: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Lời giải chi tiết:

Do đường trung bình của \(\Delta ABC\) bằng \(3cm\), nên độ dài BC là: \(BC = 2 \times 3 = 6cm\)

Mà \(\Delta ABC\) đều nên \(BC = AC = AB = 6cm\)

Vậy chu vi \(\Delta ABC\) là :\(BC + AC + AB = 6 + 6 + 6 = 18cm\)

Chọn D.