Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau: Điểm Q thuộc những đường thẳng nào:

Cho hình vẽ sau:

Điểm Q thuộc những đường thẳng nào:

A. a

B. a; b; c

C. a; c; d

D. b; c; d

Hướng dẫn

Các đường thẳng a; c; d đều đi qua Q hay điểm Q thuộc các đường thẳng a; c; d.

Chọn đáp án C.