Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau: Chọn câu đúng về đường thẳng m :

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng về đường thẳng m :

A. Đường thẳng m đi qua điểm D.

B. Đường thẳng m đi qua điểm B và điểm C.

C. Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng m.

D. Đường thẳng m chỉ đi qua điểm A.

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

• Đường thẳng m chỉ đi qua A nên đáp án D đúng.

• Cả hai đường thẳng m, n đều không đi qua D nên đáp án A sai.

• Đường thẳng n đi qua hai điểm B, C chứ không phải đường thẳng m nên đáp án B, C đều sai.

Chọn đáp án D.