Tháng Ba 21, 2023

Cho hình vẽ sau: Chọn câu đúng:

Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng:

A. D ∉ m

B. D ∉ n

C. D ∈ m

D. Cả A, B đều đúng.

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

Điểm D ∉ m, D ∉ n nên D đúng.

Chọn đáp án D.