Tháng Ba 29, 2023

Cho hình vẽ sau, dùng kí hiệu để mô tả hình vẽ đó

Cho hình vẽ sau, dùng kí hiệu để mô tả hình vẽ đó

A. A ∈ m; A ∈ n; A ∈ q

B. A ∉ m; A ∈ n; A ∈ q

C. A ∈ m; A ∈ n; A ∉ q

D. A ∈ m; A ∉ n; A ∈ q

Hướng dẫn

Dựa vào hình vẽ ta thấy, điểm A thuộc đường thẳng m và n, điểm A không thuộc đường thẳng q

Chọn đáp án C