Tháng Ba 24, 2023

Cho hình vẽ sau, có bao nhiêu dây cung ở trong hình?

Cho hình vẽ sau, có bao nhiêu dây cung ở trong hình?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Trên hình vẽ có hai dây cung là DE và FG

Chọn đáp án C