Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng:

Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng:

A. X ∈ t; Y ∈ t; A ∈ d

B. X ∈ t; X ∈ d;A ∈ d

C. X ∈ t; X ∈d; A ∉ d; A ∉ t

D. X ∈ t; Y ∉ t; A ∉ d

Hướng dẫn

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

X ∈ t; X ∈ d; Y ∈ t; A ∉ t; A ∉ d

Chọn đáp án C