Tháng Sáu 9, 2023

Cho hình sau. Giá trị của x là:

Cho hình sau. Giá trị của x là:

A. \(5cm\)

B. \(8cm\)

C. \(4cm\)

D. \(10cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng định lý: Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất và song song với cạnh thứ hai của tam giác thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba của tam giác.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\widehat{AKH}=\widehat{ACB}={{50}^{0}}\), mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên \(HK//BC\).

Xét tam giác \(ABC\) có \(K\) là trung điểm của \(AC,HK//BC\) nên \(H\) là trung điểm của \(AB\), do đó \(HA=HB=10cm\).

Chọn D