Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ sau: Các đường thẳng nào không đi qua điểm . Chọn câu trả lời đúng nhất:

Cho hình vẽ sau:

Các đường thẳng nào không đi qua điểm . Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. b; a; d

B. a; b; c

C. c

D. a; b

Hướng dẫn

Từ hình vẽ:

Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c và không thuộc các đường thẳng a; b; d

Vậy các đường thẳng a; b; d không đi qua P.

Chọn đáp án A.