Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}}.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Cho hàm số $y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}}.$ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng$\left( { – \infty ; – 2} \right);\left( { – 2; + \infty } \right)$
B. Hàm số không có cực trị
C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận
D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(-2;1)
Hướng dẫn
$y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}},$ TXĐ: $D =\mathbb{R} \backslash \left\{ { – 2} \right\}$
$y’ = \frac{3}{{{{(x + 2)}^2}}} > 0,\forall x \ne 0.$
Do đó: Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – \infty ; – 2} \right);\left( { – 2; + \infty } \right).$
Vậy A là phương án cần tìm.