Tháng Sáu 1, 2023

Cho hai biểu thức: \(A = \frac{x}{{x – 3}}\,\,\, ;\,\,\,\,B = \frac{{2x}}{{x + 5}} – \frac{{{x^2} – 15x}}{{{x^2} – 25}}\,\,\,\,\left( {x \ne 0;x \ne 3;x \ne \pm 5} \right)\) Tìm \(x\) để \(Q > 1\).

Cho hai biểu thức:

\(A = \frac{x}{{x – 3}}\,\,\, ;\,\,\,\,B = \frac{{2x}}{{x + 5}} – \frac{{{x^2} – 15x}}{{{x^2} – 25}}\,\,\,\,\left( {x \ne 0;x \ne 3;x \ne \pm 5} \right)\)

Tìm \(x\) để \(Q > 1\).

A. \(x 5\)

C. \(x > 1\)

D. \(x 1\) thì \(1 + \frac{2}{{x – 5}} > 1 \Leftrightarrow \frac{2}{{x – 5}} > 0 \Leftrightarrow x – 5 > 0 \Leftrightarrow x > 5\,\,\,(tmdk)\).

Vậy với \(x > 5\) thì \(Q > 1\).

Chọn B.