Tháng Sáu 8, 2023

Cho điểm M trong hình chữ nhật ABCD có AB = 10cm, AD = 6cm. M cách AB một khoảng bằng 2cm, cách AD một khoảng là 4cm. Khoảng cách từ M đến đỉnh C là:

Cho điểm M trong hình chữ nhật ABCD có AB = 10cm, AD = 6cm. M cách AB một khoảng bằng 2cm, cách AD một khoảng là 4cm. Khoảng cách từ M đến đỉnh C là:

A. \(52\)cm

B. \(26\) cm

C. \(\sqrt {26} \) cm

D. \(\sqrt {52} \) cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

+ Tính MC dựa vào định lý Pitago

Lời giải chi tiết:

Gọi \(H, K, I\) lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ \(M\) đến \(AB, AD, DC.\)

Ta có MI = AD – AK = AD – MH = 6 – 2 = 4

IC = DC – DI = AB – KM = 10 – 4 = 6

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác \(MIC\) ta có:

\(\begin{array}{l}M{C^2} = M{I^2} + I{C^2} = {4^2} + {6^2} = 52\\\Rightarrow MC = \sqrt {52}\end{array}\)

Chọn D