Tháng Ba 5, 2024

Cho C = {-3; -2; 0; 1; 6; 10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm

Cho C = {-3; -2; 0; 1; 6; 10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm

A. D = {-3; -2; 0}

B. D = {-3; -2}

C. D = {0; 1; 6; 10}

D. D = {-3; -2; 6; 10; 1}

Hướng dẫn

Ta có C = {-3; -2; 0; 1; 6; 10} có các số nguyên âm là -3; -2. Nên tập hợp D = {-3; -2}.

Chọn đáp án B.