Tháng Năm 28, 2023

Cho biểu thức \(P = \left( {1 + \frac{{\sqrt x }}{{x + 1}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2\sqrt x }}{{x\sqrt x + \sqrt x – x – 1}}} \right) – 1.\) a) Tìm điều kiện của \(x\) để \(P\) có nghĩa và rút gọn \(P.\) b) Tìm các giá trị \(x \in \mathbb{Z}\) để biểu thức \(Q = P – \sqrt x \) nhận giá trị nguyên. A a) ĐKXĐ: \( x > 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\) b) \( x = 0; \, x = 4 \) hoặc \( x = 16.\) B a) ĐKXĐ: \( x > 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\) b) \( x = 0 \) hoặc \( x = 16.\) C a) ĐKXĐ: \( x \ge 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\) b) \( x = 0 \) hoặc \( x = 16.\) D a) ĐKXĐ: \( x \ge 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\) b) \( x = 0; \, x = 4 \) hoặc \( x = 16.\)

Cho biểu thức \(P = \left( {1 + \frac{{\sqrt x }}{{x + 1}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2\sqrt x }}{{x\sqrt x + \sqrt x – x – 1}}} \right) – 1.\)

a) Tìm điều kiện của \(x\) để \(P\) có nghĩa và rút gọn \(P.\)

b) Tìm các giá trị \(x \in \mathbb{Z}\) để biểu thức \(Q = P – \sqrt x \) nhận giá trị nguyên.

A a) ĐKXĐ: \( x > 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\)

b) \( x = 0; \, x = 4 \) hoặc \( x = 16.\)

B a) ĐKXĐ: \( x > 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\)

b) \( x = 0 \) hoặc \( x = 16.\)

C a) ĐKXĐ: \( x \ge 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\)

b) \( x = 0 \) hoặc \( x = 16.\)

D a) ĐKXĐ: \( x \ge 0, \,x \ne 1. \) và \( P={{x + 2} \over {\sqrt x – 1}}.\)

b) \( x = 0; \, x = 4 \) hoặc \( x = 16.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

a) Tìm điều kiện để biểu thức xác định.

Quy đồng mẫu, biến đổi và rút gọn biểu thức.

b) Biến đổi biểu thức \(Q = P – \sqrt x \) về dạng \(a + \frac{b}{{MS}}\) với \(a,\,\,b \in \mathbb{Z}.\)

Từ đó, biểu thức \(Q \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow b\,\, \vdots \,\,\,MS \Leftrightarrow MS \in U\left( b \right) \Rightarrow x = …\)

Đối chiếu với điều kiện của \(x\) rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm điều kiện của \(x\) để \(P\) có nghĩa và rút gọn \(P.\)

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\\sqrt x – 1 \ne 0\\x\sqrt x + \sqrt x – x – 1 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \ne 1\\\left( {x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right) \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \ne 1\end{array} \right..\)

\(\begin{array}{l}P = \left( {1 + \frac{{\sqrt x }}{{x + 1}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2\sqrt x }}{{x\sqrt x + \sqrt x – x – 1}}} \right) – 1\\ = \frac{{x + 1 + \sqrt x }}{{x + 1}}:\left( {\frac{1}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2\sqrt x }}{{\left( {x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}}} \right) – 1\\ = \frac{{x + \sqrt x + 1}}{{x + 1}}:\frac{{x + 1 – 2\sqrt x }}{{\left( {x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}} – 1\\ = \frac{{x + \sqrt x + 1}}{{x + 1}}.\frac{{\left( {x + 1} \right)\left( {\sqrt x – 1} \right)}}{{{{\left( {\sqrt x – 1} \right)}^2}}} – 1\\ = \frac{{x + \sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}} – 1 = \frac{{x + \sqrt x + 1 – \sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}}\\ = \frac{{x + 2}}{{\sqrt x – 1}}.\end{array}\)

b) Tìm các giá trị \(x \in \mathbb{Z}\) để biểu thức \(Q = P – \sqrt x \) nhận giá trị nguyên.

Điều kiện \(x \ge 0,x \ne 1\)

Ta có: \(Q = P – \sqrt x = \frac{{x + 2}}{{\sqrt x – 1}} – \sqrt x = \frac{{x + 2 – \sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right)}}{{\sqrt x – 1}} = \frac{{\sqrt x + 2}}{{\sqrt x – 1}} = \frac{{\sqrt x – 1 + 3}}{{\sqrt x – 1}} = 1 + \frac{3}{{\sqrt x – 1}}.\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow Q \in Z \Leftrightarrow \left( {1 + \frac{3}{{\sqrt x – 1}}} \right) \in Z \Leftrightarrow \frac{3}{{\sqrt x – 1}} \in Z\\ \Leftrightarrow \left( {\sqrt x – 1} \right) \in U\left( 3 \right) \Leftrightarrow \left( {\sqrt x – 1} \right) \in \left\{ { \pm 1;\, \pm 3} \right\}\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sqrt x – 1 = – 3\\\sqrt x – 1 = – 1\\\sqrt x – 1 = 1\\\sqrt x – 1 = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sqrt x = – 2\,\left( {ktm} \right)\\\sqrt x = 0\\\sqrt x = 2\\\sqrt x = 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x = 4\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x = 16\,\,\,\,\left( {tm} \right)\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy với \(x = 0,\,\,x = 4\) hoặc \(x = 16\) thì \(Q = P – \sqrt x \) nguyên.