Tháng Tư 2, 2023

Cho ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho nhiều nhất mấy giao điểm

Cho ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho nhiều nhất mấy giao điểm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho ta nhiều nhất ba giao điểm

Chọn đáp án C