Tháng Hai 24, 2024

Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

• Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

• Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

• Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

• Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án A.