Tháng Ba 29, 2023

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng biết AC + CB = AB . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng biết AC + CB = AB . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Điểm A

B. Điểm B

C. Điểm C

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Ta có: A, B, C thẳng hàng và AC + CB = AB nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B

Chọn đáp án C