Tháng Ba 24, 2023

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M. Khi đó:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M. Khi đó:

A. M nằm giữa B và C

B. C nằm giữa M và B

C. B nằm giữa M và C

D. Chưa xác định được

Hướng dẫn

Ta có ba trường hợp có thể xảy ra:

Do đó, ta chưa thể kết luận được vị trí của điểm M

Chọn đáp án D