Tháng Ba 29, 2023

Cho bốn điểm A, B, C, D trên một đường thẳng theo thứ tự như trên. Số cặp tia đối nhau là:

Cho bốn điểm A, B, C, D trên một đường thẳng theo thứ tự như trên. Số cặp tia đối nhau là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Các cặp tia đối nhau là: BA và BC, CA và CD

Chọn đáp án A