Tháng Tư 18, 2024

Cho b ∈ Z và b – x = -9. Tìm x

Cho b ∈ Z và b – x = -9. Tìm x

A. -9 – b

B. -9 + b

C. b + 9

D. -b + 9

Hướng dẫn

Ta có: b – x = -9

⇔ -x = -9 – b

⇔ x = 9 + b

Chọn đáp án C.