Tháng Mười Một 28, 2021

Cho 6,72 lít khí SO$_{2}$ (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1,875M. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Cho 6,72 lít khí SO$_{2}$ (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1,875M. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Phương pháp giải:

Lập tỉ lệ số mol KOH và số mol SO$_{2}$ để viết phương trình hóa học xảy ra. Từ đó tính được nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: n$_{SO2 }$= 0,3 mol; n$_{KOH }$= 0,4.1,875 = 0,75 mol

Ta có : k = n$_{KOH }$: n$_{SO2 }$= 2,5 > 2

Do đó KOH tác dụng với SO$_{2}$ theo phương trình:

2KOH + SO$_{2}$ → K$_{2}$SO$_{3 }$+ H$_{2}$O

0,75 0,3 → 0,3 mol

Dung dịch sau phản ứng thu được có: n$_{K2SO3 }$= 0,3 mol; n$_{KOH dư }$= 0,75 – 0,3.2 = 0,15 mol

Vậy C$_{M K2SO3 }$= 0,3: 0,4 = 0,75M và C$_{M KOH dư }$= 0,15 : 0,4 = 0,375M