Tháng Mười Một 28, 2021

Cho 18,4g hỗn hợp X gồm Fe và Mg. Thực hiện 2 thí nghiệm sau

(3 điểm)

Cho 18,4g hỗn hợp X gồm Fe và Mg. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho 18,4g X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 11,2 lít khí H$_{2}$.

– Thí nghiệm 2: Cho 18,4g X tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc nóng dư thấy thoát ra V lít khí SO$_{2 }$(sản phẩm khử duy nhất). Biết thể tích các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Tính giá trị của V.

c) Hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO$_{2}$ ở trên vào 800 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam muối khan. Tính giá trị của a.

Phương pháp giải:

Nhận biết các chât hóa học vô cơ

Lời giải chi tiết:

a) Gọi số mol Fe và Mg lần lượt là x và y

=> m$_{X}$ = 56x + 24y = 18,4g (1)

– Thí nghiệm 1:

Fe + 2HCl → FeCl$_{2}$ + H$_{2}$

Mg + 2HCl → MgCl$_{2}$ + H$_{2}$

=> n$_{H2}$ = n$_{Fe}$ + n$_{Mg}$ = x + y = 11,2: 22,4 = 0,5 mol (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) => x = 0,2 mol ; y = 0,3 mol

=> %m$_{Fe}$ = 56.0,2: 18,4 = 60,87% và %m$_{Mg}$ = 100% – %m$_{Fe}$ = 100% – 60,87% = 39,13%

b)

– Thí nghiệm 2:

Các quá trình cho nhận e:

Mg$^{0}$ → Mg$^{+2}$ + 2e

Fe$^{0}$ → Fe$^{+3}$ + 3e

S$^{+6}$ + 2e → S$^{+4}$

Áp dụng định luật bảo toàn electron: 2n$_{Mg}$ + 3n$_{Fe}$ = 2n$_{SO2}$ = 2.0,3 + 3.0,2 = 1,2mol

=> n$_{SO2}$ = 0,6 mol

=> V$_{SO2 (dktc)}$ = 0,6.22,4 = 13,44 lít

c) n$_{NaOH}$ = 0,8.1 = 0,8 mol và n$_{SO2}$ = 0,6 mol

Ta có: 1 < n$_{NaOH}$/n$_{SO2}$ = 0,8/0,6 = 1,33 Phản ứng tạo 2 muối Na$_{2}$SO$_{3}$ và NaHSO$_{3}$.

Đặt n$_{Na2SO3}$ = u mol và n$_{NaHSO3}$ = v mol

PTHH:

SO$_{2}$ + 2NaOH → Na$_{2}$SO$_{3}$ + H$_{2}$O

u 2u u (mol)

SO$_{2}$ + NaOH → NaHSO$_{3}$

v v v (mol)

Theo đề bài ta có:

n$_{SO2}$ = u + v = 0,6 (*)

n$_{NaOH}$ = 2u + v = 0,8 (**)

Giải hệ (*) và (**) thu được u = 0,2 và v = 0,4

Vậy dung dịch muối thu được chứa Na$_{2}$SO$_{3}$ (0,2 mol) và NaHSO$_{3}$ (0,4 mol)

=> a = m$_{Na2SO3}$ + m$_{NaHSO3}$ = 126.0,2 + 104.0,4 = 66,8g