Tháng Mười Một 28, 2021

Chính sách nào sau đây không được vua A-cơ-ba (1556 – 1605) thực hiện trong quá trình trị vì của mình?

Chính sách nào sau đây không được vua A-cơ-ba (1556 – 1605) thực hiện trong quá trình trị vì của mình?

A. Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết quý tộc.

B. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc.

C. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D. Miễn thuế cho nhân dân theo định kì 3 năm một lần.

Hướng dẫn

Vua A – cơ – ba (1556- 1605) đã thi hành nhiều chính sách tích cực:

– Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông Cổ, gốc Ấn Độ Hồi giáo và gốc Ấn Độ Ấn giáo có tỉ lệ gần như bằng nhau.

– Xây dựng khối hòa hợp dân tộc dựa trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc.

– Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất hệ thống cân đong và đo lường.

– Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

Trong quá trình trị vì của mình, vua A-cơ-ba không thực hiện chính sách miễn thuế cho nhân dân theo định kì 3 năm một lần. Nhà vua chỉ định ra mức thuế đúng và hợp lí cùng với thống nhất hệ thống cân đong và đo lường.

Đáp án cần chọn là: D