Tháng Mười 17, 2021

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:
A. Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài
B. Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong
C. Chất xám ở trong và chất trắng ở dưới
D. Chất trắng ở trên và chất xám ở dưới

Hướng dẫn

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:
+ Chất xám ở ngoài làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân
+ Chất trắng: nằm ở phía trong.
Đáp án cần chọn là: B