Tháng Mười 26, 2021

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh,
nơi xuất phát của các dây thần kinh não.
A. tiểu não
B. não trung gian
C. nhân xám của trụ não
D. chất trắng của trụ não

Hướng dẫn

Ở trụ não, chất xám tập trung thành nhân xám là trung khu thần kinh nơi xuất phát các dây thần
kinh não.
Đáp án cần chọn là: C