Tháng Ba 24, 2023

Câu “ Ngày nay các cháu là nhi đồng – ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới, các cháu đoàn kết thì thế giới hòa bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh”, được Bác Hồ nói ở đâu? Năm nào? à Thư trung thu, năm 1951. / Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Thường vụ thị ủy Rạch Giá đã họp mở rộng để quyết định phương án tổng công kích, tổng khởi nghĩa, thành lập Ban Chỉ huy thống nhất mặt trận Thị xã. Đồng chí Chi ủy trưởng là ai? a) Phan Bình Găng (Ba Tiến). b) Võ Đông Trạch. c) Nguyễn Văn Cầu (Hai Cầu). d) Lê Quang.

Câu “ Ngày nay các cháu là nhi đồng – ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới, các cháu đoàn kết thì thế giới hòa bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh”, được Bác Hồ nói ở đâu? Năm nào?

à Thư trung thu, năm 1951.

/ Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Thường vụ thị ủy Rạch Giá đã họp mở rộng để quyết định phương án tổng công kích, tổng khởi nghĩa, thành lập Ban Chỉ huy thống nhất mặt trận Thị xã. Đồng chí Chi ủy trưởng là ai?

a) Phan Bình Găng (Ba Tiến). b) Võ Đông Trạch.

c) Nguyễn Văn Cầu (Hai Cầu). d) Lê Quang.