Tháng Mười 22, 2021

: Các hoạt động xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân

: Các hoạt động xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân
A. Nhiễm sắc thể (NST) phân li về 2 cực của tế bào.
B. NST xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
C. Phân đôi NST, NST kép phân li về 2 cực của tế bào.
D. Tiếp hợp NST, NST kép phân li về 2 cực của tể bào.

Hướng dẫn

Hoạt động tiếp hợp và trao đổi chéo NST và NST kép phân li về 2 cực của tể bào chỉ xảy ra trong
giảm phân.
Đáp án cần chọn là: D