Tháng Mười 23, 2021

:Giảm phân khác nguyên phân ở điểm cơ bản nào ?

:Giảm phân khác nguyên phân ở điểm cơ bản nào ?
A. Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào sinh dưỡng; giảm phân là hình thức sinh sản của
tế bào sinh dục xảy ra ở thời kì chín của tế bào này.
B. Ở nguyên phân có 1 lần phân chia và một lần nhân đôi NST; ở giảm phân, tế bào có hai lần
phân chia nhưng có một lần nhân đôi.
C. Nguyên phân ít có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai crômatit trong cặp NST kép tương
đồng, còn giảm phân thì có.
D. Ở kì sau của nguyên phân có sự phân li đồng đều của các NST đơn về 2 cực của tế bào; ở kì
sau của giảm phân II có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST kép trong các cặp tương
đồng.

Hướng dẫn

A sai, giảm phân không phải là hình thức sinh sản, đây là quá trình hình thành giao tử
B đúng
C chưa phải là đặc điểm cơ bản
D sai, ở kỳ sau GP II có sự phân ly đồng đều của các NST đơn
Đáp án cần chọn là: B