Tháng Bảy 2, 2022

Các dạng thức của động từ

01-CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ – P 1 ⇒ Tải về
02-CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ – P 2 ⇒ Tải về
03-CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ – P 3 ⇒ Tải về
04-ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (INFINITIVE) – P 1 ⇒ Tải về
05-ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (INFINITIVE) – P 2 ⇒ Tải về