Tháng Mười 23, 2021

: Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bào, đây là đặc điểm của kỳ nào trong giảm phân

: Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bào, đây là đặc điểm của kỳ nào trong giảm phân
A. Kỳ sau, giảm phân I
B. Kỳ cuối giảm phân I
C. Kỳ sau, giảm phân II
D. Kỳ cuối, giảm phân II

Hướng dẫn

Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bào là đặc điểm của kỳ sau, giảm phân II.
Đáp án cần chọn là: C