Tháng Ba 27, 2023

Các câu ca dao sau đây còn thiếu hai từ chỉ 1 địa danh. Bạn hãy điền vào cho đúng nghĩa? “Lên ba đáng tuổi anh tài Roi ngà, ngựa sắt ra oai trận tiền Một phen khói lửa dẹp Yên …. nhẹ gót thần tiên lên trời” Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)

Các câu ca dao sau đây còn thiếu hai từ chỉ 1 địa danh. Bạn hãy điền vào cho đúng nghĩa?

Lên ba đáng tuổi anh tài

Roi ngà, ngựa sắt ra oai trận tiền

Một phen khói lửa dẹp Yên

…. nhẹ gót thần tiên lên trời”

Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)