Tháng Mười 26, 2021

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ
dưới đi lên não ?
A. Cầu não
B. Não giữa
C. Đồi thị của não trung gian
D. Nhân xám của não trung gian

Hướng dẫn

Đồi thị của não trung gian là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác
từ dưới đi lên.
Đáp án cần chọn là: C