Tháng Năm 28, 2023

Biết rằng tam giác IKN đối xứng với tam giác MLP qua đường thẳng a theo thứ tự các đỉnh tương ứng và góc IKN bằng \({25^0}\) . Khi đó số đo góc MLP là:

Biết rằng tam giác IKN đối xứng với tam giác MLP qua đường thẳng a theo thứ tự các đỉnh tương ứng và góc IKN bằng \({25^0}\) . Khi đó số đo góc MLP là:

A. \({25^0}\)

B. \({50^0}\)

C. \({75^0}\)

D. cả A, B, C đều sai

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đối xứng trục thì hai tam giác đối xứng qua a sẽ bằng nhau. Do đó hai góc tương ứng của hai tam giác sẽ bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Do tam giác IKN đối xứng với tam giác MLP qua đường thẳng a , nên \(\widehat {IKN} = \widehat {MLP} = {25^0}\)

Chọn A