Tháng Sáu 9, 2023

Because of him request and his bothering me all the time, I’m finishing the project myself.

Because of him request and his bothering me all the time, I’m finishing the project myself.

A. him

B. project

C. bothering

D. the time
Xem đáp án
A là đáp án đúng
Lời giải:
Sau “because of” là một cụm danh từ hay V-ing.
Sauwr “him” thành “his”.