Tháng Tư 16, 2024

“… Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi, những lối mòn …” Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai? Đáp: Bác ơi! – Tố Hữu

“… Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi, những lối mòn …”

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai?

Đáp: Bác ơi! – Tố Hữu