Tháng Hai 24, 2024

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó

A. $y = \frac{{2x – 3}}{{x + 1}}$
B. $y = \frac{{2x + 3}}{{x – 1}}$
C. $y = \frac{{ – 2x – 3}}{{x + 1}}$
D. $y = \frac{{ – x + 1}}{{x – 2}}$
Hướng dẫn
Dựa vào bảng biến thiên và đáp án ta thấy:
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là $x = – 1,y = 2.$
Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.
Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – 1} \right\}.$