Tháng Ba 29, 2023

Anh là người học trò xuất sắc được Bác cử về nước hoạt động ở thành phố Sài Gòn. Anh đã dũng cảm bắn chết tên mật thám cáo già Lơ-gơ-răng ngay trên đường phố Sài Gòn, ngăn chặn địch để bảo vệ cán bộ của Đảng nên đã sa vào tay giặc. Anh là ai? Phan Bội Châu Hồ Chủ Tịch Huỳnh Thúc Kháng Hoàng Văn Nô

Anh là người học trò xuất sắc được Bác cử về nước hoạt động ở thành phố Sài Gòn. Anh đã dũng cảm bắn chết tên mật thám cáo già Lơ-gơ-răng ngay trên đường phố Sài Gòn, ngăn chặn địch để bảo vệ cán bộ của Đảng nên đã sa vào tay giặc. Anh là ai?

  • Phan Bội Châu
  • Hồ Chủ Tịch
  • Huỳnh Thúc Kháng
  • Hoàng Văn Nô