Tháng Bảy 7, 2022

Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?

Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên.

B. Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

C. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể.

D. Khiển trách, cảnh cáo.

Chọn đáp án là B