Tháng Mười Một 28, 2021

Ai là người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc?

Ai là người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc?

A. Trần Thắng – Ngô Quảng

B. Triệu Khuông Dẫn

C. Chu Nguyên Chương

D. Hoàng Sào

Hướng dẫn

Chu Nguyên Chương là người đã sáng lập ra nhà Minh. Năm 1368, khởi nghĩa nông dân lật đổ được nhà Nguyên. Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế ở Nam Kinh, lập ra nhà Minh (1368 – 1644).

Đáp án cần chọn là: C