Tháng Mười Một 28, 2021

Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?

Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?

A. Trần Thắng – Ngô Quang

B. Chu Nguyên Chương

C. Lý Tự Thành

D. Triệu Khuông Dẫn

Hướng dẫn

Do đời sống của nhân dân khổ cực do sự khủng hoảng cuối triều Minh → Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân lại nổ ra. Cuộc nổi dậy của Lý Tự Thành làm cho triều Minh sụp đổ.

Đáp án cần chọn là: C