Tháng Ba 5, 2024

\(A = \sqrt {45} – 2\sqrt {20} \) A \(A = \sqrt 5 \) B \(A = – \sqrt 5 \) C \(A = 2\sqrt 5 \) D \(A = – 2\sqrt 5 \)

\(A = \sqrt {45} – 2\sqrt {20} \)

A \(A = \sqrt 5 \)

B \(A = – \sqrt 5 \)

C \(A = 2\sqrt 5 \)

D \(A = – 2\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(A = \sqrt {45} – 2\sqrt {20} = \sqrt {{3^2}.5} – 2\sqrt {{2^2}.5} = \,3\sqrt 5 – 2.2\sqrt 5 = 3\sqrt 5 – 4\sqrt 5 = \, – \sqrt 5 \)

Chọn B.