Tháng Mười Một 28, 2021

Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

Ý đúng nhất về mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Quốc thông qua sơ đồ sau là gì?

A. Phản ánh các mối quan hệ xã hội chằng chéo, phức tạp

B. Xã hội phân chia thành nhiều giai cấp, nông dân là lực lượng sản xuất chính và phải chịu mọi gánh nặng xã hội

C. Ruộng đất chi phối mọi mối quan hệ xã hội

D. Vua, quan lại, địa chủ thuộc giai cấp thống trị

Hướng dẫn

Đáp án: B