Tháng Mười Một 28, 2021

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc là

A. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc sung

B. Phương pháp luyện sắt, đúc sung, thuốc sung, làm men gốm

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng

D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp luyện sắt, thuốc súng

Hướng dẫn

Đáp án: C