Tháng Năm 28, 2023

A a) <; b) > B a) <; b) < C a) >; b) < D a) >; b) >

A a) <; b) >

B a) <; b) <

C a) >; b) <

D a) >; b) >

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết: