Tháng Ba 31, 2023

\(A = 2\sqrt {20} + 3\sqrt {45} – 4\sqrt {80} .\) A \(A = – \sqrt 5 \) B \(A = \sqrt 5 \) C \(A = – 2\sqrt 5 \) D \(A = – 3\sqrt 5 \)

\(A = 2\sqrt {20} + 3\sqrt {45} – 4\sqrt {80} .\)

A \(A = – \sqrt 5 \)

B \(A = \sqrt 5 \)

C \(A = – 2\sqrt 5 \)

D \(A = – 3\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}A = 2\sqrt {20} + 3\sqrt {45} – 4\sqrt {80} \\\,\,\,\,\, = 2\sqrt {{2^2}.5} + 3\sqrt {{3^2}.5} – 4\sqrt {{4^2}.5} \\\,\,\,\,\, = 4\sqrt 5 + 9\sqrt 5 – 16\sqrt 5 = – 3\sqrt 5 .\end{array}\)

Vậy \(A = – 3\sqrt 5 \) .

Chọn D.