Tháng Bảy 2, 2022
chuyên đề sinh học

27 Chuyên đề sinh học hay và khó xuất hiện trong đề thi tuyển sinh 2018

LINK TẢI -01. Vật chất di truyền cấp độ phân tử
LINK TẢI -02. Đột biến gen
LINK TẢI -03. Di truyền cấp độ phân tử
LINK TẢI -04. Vật chế và di truyền cấp độ tế bào
LINK TẢI -05. Đột biến nhiễm sắc thể
LINK TẢI -06. Di truyền Menden
LINK TẢI -07. Di truyền tương tác
LINK TẢI -08. Liên kết và hoán vị gen
LINK TẢI -09. Di truyên liên kết giới tính
LINK TẢI -10. Di truyên theo dòng mẹ và thường biến
LINK TẢI -11. Phép lai thể đa bội
LINK TẢI -12. Di truyền quần thể
LINK TẢI -13. Tổng hợp các quy luật di truyền
LINK TẢI -14. Ứng dụng di truyền vào chọn giống
LINK TẢI -15. Di truyền người
LINK TẢI -16. Tiến hóa
LINK TẢI -17. Hệ sinh thái
LINK TẢI -18. Di truyền phân tử
LINK TẢI -19. Đột biến gen 2
LINK TẢI -20. Di truyền Menden 2
LINK TẢI -21. Di truyền tương tác 2
LINK TẢI -22. Tổng hợp các quy luật di truyền 2
LINK TẢI -23. Di truyền liên kết giới tính 2
LINK TẢI -24. Ứng dụng di truyền vào chọn giống 2
LINK TẢI -25. Tiến hóa 2
LINK TẢI -26. Hệ sinh thái 2
LINK TẢI -27. Vật chất di truyền cấp độ phân tử 2