Tháng Mười Một 28, 2021

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lính canh dưới thời Tần?

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lính canh dưới thời Tần?

A. Tài sản nói chungB. Ruộng đất

C. Vàng bạcD. Công cụ sở hữu

Hướng dẫn

Đáp án: B