Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?

Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?

A. Địa chủ

B. Nông dân tự canh

C. Nông dân lĩnh canh

D. Lãnh chúa

Hướng dẫn

Đáp án: D