Tháng Mười 22, 2021

Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?

Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?
A. Làm cho các chất cặn bã, chất độc không kịp gây hại cho cơ thể
B. Đảm bảo sự ổn định các thành phần của môi trường trong
C. Giúp cho sự trao đổi chất của cơ thể diễn ra bình thường
D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

– Vai trò của hệ bài tiết:
+ Giúp cơ thể thải các chất độc hại ra ngoài.
+ Nhờ hoạt động hệ bài tiết mà tính chất môi trường bên trong cơ thể luôn ổn định → hoạt động trao
đổi chất diễn ra bình thường.
Đáp án cần chọn là: D