Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra công cụ bằng kim loại, đặc biêt là công cụ bằng sắt?

Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra công cụ bằng kim loại, đặc biêt là công cụ bằng sắt?

A. Dẫn đến sự hình thành các quốc gia mới.

B. Đây thực sự là cuộc cách mạng trong sản xuất.

C. Lần đầu tiên trong lịch sử con người đã làm ra một lượng sản phẩm thừa.

D. Góp phần làm rạn vợ quan hệ xã hội thị tộc, bộ lạc, loài người đứng trước ngưỡng của của xã hội có giai cấp đầu tiên.

Hướng dẫn

Đáp án: A